ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

4 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2561-10-02
   9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ  
102 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2561-10-02
ปัจจุบันการฝึกอบรมกำลังตื่นตัวเป็นอันมาก อีกทั้งได้รับความสนใจและกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงาน องค์การต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีโครงการฝึกอบรมสัมมนา สำหรับบุคลากรในระดับต่างๆเกือบทุกระดับ ทุกแผนก ทุกฝ่ายในหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคล ซึ่งองค์การต่างๆได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยถือว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่นคงขององค์การในอนาคต ซึ่งการแข่งขันในยุคหน้าไม่ได้แข่งขันกันที่คุณภาพของสินค้า ราคา การบริการหลังการขาย วิธีการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายแต่เพียงเท่านั้น ยังจะต้องแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพและคุณค่าของคนในองค์การ ที่จะสามารถสร้างองค์การธุรกิจนั้นๆให้เจริญสืบต่อไป
1765 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2561-05-20
ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่าการตรวจสอบบัญชีด้วยผู้ตรวจสอบบัญชีนอกหรือ Outsource Auditing นั้นมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากกว่าเพียงการตรวจสอบบัญชีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเท่านั้น แต่การหมั่นตรวจสอบบัญชีอยู่อย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของตนเอง สภาพคล่องของธุรกิจ และช่องโหว่หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจได้ การตรวจสอบบัญชีจึงเป็นเหมือนการตรวจสุขภาพของธุรกิจว่ามีสุขภาพอย่างไร มีปัญหาในส่วนใดก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น การตรวจสอบบัญชีนอกจากจะเป็นการแสดงงบการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น
145 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2561-05-20
การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรหรือ Corporate Training Course เพื่อช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ รวมถึงสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดอบรมแบบIn-House Training ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมที่ออกแบบหลักสูตรมาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง โดยจะมีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจัดขึ้นภายในเฉพาะองค์กรเท่านั้น
424 ผู้เข้าชม
202 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์