การจัดฝึกอบรมเพื่อความสำเร็จของทุกองค์กร

การจัดฝึกอบรมเพื่อความสำเร็จของทุกองค์กร

        การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรหรือ Corporate Training Course เพื่อช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ รวมถึงสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดอบรมแบบIn-House Training ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมที่ออกแบบหลักสูตรมาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง โดยจะมีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจัดขึ้นภายในเฉพาะองค์กรเท่านั้น

  การจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรในองค์กรเดียวกันในรูปแบบ In-House Training มุ่งหวังให้บุคคลากรได้เรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติกับโจทย์การทำงานขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือปฏิบัติงานได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรหลังจบการอบรมแล้ว

 การฝึกอบรมภายในองค์กรเหมาะกับองค์ประเภทใดบ้าง

  โดยปกติแล้วการฝึกอบรมภายในองค์กรจำเป็นสำหรับองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ นอกจากนี้แล้วองค์กรที่กำลังเผชิญสถานการณ์ดังต่อไปนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดฝึกอบรม เช่น องค์กรที่มีแผนการเจริญเติบโตอย่างกระโดด มีแผนการขยายองค์กร หรือ องค์กรที่กำลังเผชิญปัญหาที่บุคคลากรในองค์กรไม่มีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็จะทำให้บุคคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาขององค์กรต่อไปได้ นอกจากนี้แล้วองค์กรควรมีการฝึกอบรมความรู้ตามตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคลากรด้วย เพื่อให้บุคคลากรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มความรู้ให้กับบุคลลากรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงาน เพิ่มความมั่นใจในการทำงานของบุคคลากรของเรา ทำให้องค์กรของเราบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 การฝึกอบรมCorporate Training Course สามารถแบ่งรูปแบบการฝึกอบรมได้ดังนี้

1.การฝึกอบรมระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรเฉพาะเรื่อง หรือเป็นปรับปรุง เสริมความรู้ ความสามารถเพื่อให้ทันสมัย

2.การฝึกอบรมระยะยาว เป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อให้บุคคลากรมีความแม่นยำในความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ

3.การฝึกอบรมประจำปี มีเป้าหมายเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ให้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

หลักสูตรที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับทุกองค์กร

หลักสูตรการพัฒนาด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในองค์กร

หลักสูตรการพัฒนาด้านการจัดการ เช่น ภาวะผู้นำ จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม การวางแผนธุรกิจ

หลักสูตรการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรการพัฒนาด้านการตลาด เช่น การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทันสมัย เครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่

   เนื้อหาและรูปแบบของการฝึกอบรมขององค์กรสามารถกำหนดได้ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรมากที่สุด ทำให้การฝึกอบรมแบบ In-House เป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อให้การจัดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรบริหารจัดการการฝึกอบรมอย่างมีระบบ เลือกบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่สามารถจัดคอร์สฝึกอบรมที่เหมาะสมกับองค์กรและมีความเข้าใจองค์กร โดยบริษัทที่รับฝึกอบรมมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่จะนำมาสอน เป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมเพื่อองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บุคคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถนำการฝึกอบรมมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : nrmbusiness

โพสต์เมื่อ :
2561-05-20
 424
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์