ทำไมธุรกิจของคุณจึงต้องหมั่นตรวจสอบบัญชี

ทำไมธุรกิจของคุณจึงต้องหมั่นตรวจสอบบัญชี

  ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่าการตรวจสอบบัญชีด้วยผู้ตรวจสอบบัญชีนอกหรือ Outsource Auditing นั้นมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากกว่าเพียงการตรวจสอบบัญชีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเท่านั้น แต่การหมั่นตรวจสอบบัญชีอยู่อย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของตนเอง สภาพคล่องของธุรกิจ และช่องโหว่หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจได้ การตรวจสอบบัญชีจึงเป็นเหมือนการตรวจสุขภาพของธุรกิจว่ามีสุขภาพอย่างไร มีปัญหาในส่วนใดก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น การตรวจสอบบัญชีนอกจากจะเป็นการแสดงงบการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

  ผู้ที่จะสามารถเข้าตรวจสอบบัญชีได้นั้นต้องเป็น ผู้สอบบัญชี ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานของการสอบบัญชี ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาตรฐานของกรมสรรพากร ซึ่งในปัจจุบันหลายบริษัท หลายธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็กนิยมใช้บริการ Outsource Auditing หรือผู้ตรวจสอบบัญชีนอก เพื่อตรวจสอบบัญชี

  จุดประสงค์หลักของการตรวจสอบบัญชีนอกจากการทำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การตรวจสอบบัญชียังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในงบการเงินของบริษัทให้กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทหรือผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้ได้อย่างมั่นใจ

  การตรวจสอบบัญชี และงบการเงินนั้นมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริหารกิจการ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เป็นการประเมินผลงานที่ผ่านมาของบริษัทที่จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วงบการเงินยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธูรกิจ เช่น ผู้ถือหุ้นที่จะได้ทราบความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ธนาคารหรือเจ้าหนี้ของบริษัทก็สามารถทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้ และช่วยในการพิจารณาการกู้ยืมเพิ่มหากมีการร้องขอ หากเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์งบการเงินก็จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นของกิจการนั้นๆได้

  นอกจากเหตุผลด้านความเชื่อมั่นและการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้ว การตรวจสอบบัญชียังช่วยประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และช่วยลดความผิดในการดำเนินกิจการได้อีกด้วย หากผู้สอบบัญชีประเมินพบความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญที่จะส่งผลให้งบการเงินมีความผิดพลาด  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ผู้สอบบัญชีจะรายงานไปยังผู้ที่มีหน้าที่ดูแลจัดทำงบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความเสี่ยง หรือสุขภาพที่ไม่ดีในระบบควบคุมภายใน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้

       เพื่อให้สุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณปลอดภัยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีการหมั่นตรวจสอบบัญชีและงบการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจไม่ควรมองข้าม การเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางธุรกิจที่สามารถให้บริการตรวจสอบบัญชี แสดงความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและประเมินความเสี่ยงของงบการเงินให้คุณได้จึงเป็นเรื่องสำคัญของทุกธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการควรเลือกที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากตรวจสอบบัญชี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : nrmbusiness

โพสต์เมื่อ :
2561-05-20
 145
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์